Menu

ACTUEEL: informatie voor wethouders ten aanzien van COVID-19

Op deze speciale pagina van het samenwerkingsprogramma Lokale Democratie treft u het laatste relevantie nieuws voor gemeenten aan met betrekking tot he coronavirus.

Onderstaand enige updates met specifieke relevantie voor wethouders.


Update 7 april: Spoedwet digitale besluitvorming aangenomen.

De Eerste Kamer heeft dinsdag 7 april ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden straks tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. In eerste instantie geldt de wet tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te verlengen.


Update 1 april: Op de pagina van Lokale Democratie zijn weer enkele relevante nieuwsberichten geplaatst. Waaronder:

1. Een inventarisatie van de stand van zaken van digitaal vergaderen bij gemeenten en provincies onder griffiers

2. Een advies van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) over digitaal vergaderen. Een aanvullend advies over digitale besluitvorming op basis van de spoedwet is in de maak door de IBD.


UPDATE 24 maart: Om het Corona-virus in te dammen zijn alle samenkomsten tot 1 juni 2020 verboden. Alleen activiteiten die in het kader van de vitale beroepen en functies worden ontplooid, kunnen nog doorgang vinden. Evident in dat verband is dat ook de volksvertegenwoordigingen in gemeente, provincie en nationaal tot die vitale functies behoren en waar mogelijk besluiten moeten kunnen nemen. In omstandigheden van nood is het verleidelijk om aan snelle en doelmatige besluitvorming ruim baan te geven en dan lijkt het in de rede te liggen om aan colleges, eenhoofdig gezag of voorzitters van veiligheidsregio’s etc. veel bevoegdheden toe te kennen of over te dragen. In een column van D.J. Elzinga wordt hierbij een aantal afwegingen en bedenkingen bij aangegeven.


UPDATE 20 maart: De uitbraak van het Coronavirus heeft gevolgen voor het functioneren van de lokale democratie. Wilt u weten wat het Coronavirus betekent voor besluitvorming in uw gemeente? Hoe en in welke gevallen u het beste digitaal kunt overleggen? Via deze speciale pagina zullen wij u op de hoogte houden!


UPDATE 17 maart: Het Ministerie van BZK heeft inzake de COVID-19 maatregelen enige zaken op een rij gezet ten aanzien van de continuïteit van het openbaar bestuur. Deze treft u aan in dit document.


UPDATE 16 maart 2020: De Wethoudersvereniging krijgt in verband met de maatregelen rond de COVID-19 uitbraak uiteenlopende vragen. Om enige helderheid te verstrekken zetten wij wat zaken op een rij.

Om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak zijn gemeenten aangemerkt als vitaal bestuursorgaan. Dit om diverse processen gaande te houden als:

•    Basisregistraties personen
•    Informatieverschaffing aan burgers   
•    Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven  

De concrete vitale beroepsgroepen en vitale processen zijn op de website van de rijksoverheid beschreven: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-b...
 
Ook ten aanzien van de crisisbeheersing heeft de gemeente vitale processen uit te voeren. Dit is veelal beschreven in het regionale veiligheidsbeleidsplan van de veiligheidsregio en mogelijk nader uitgewerkt in ket lokale veiligheidsbeleidsplan van de gemeente. Doorgaans zijn er ook specifieke protocollen en processen beschreven ten aanzien van de crisisbeheersing bij pandemieën. Ga dit na bij uw ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid of uw Veiligheidsregio.

Wethouders kunnen hierin een tweeledige rol vervullen. Enerzijds als verantwoordelijk portefeuillehouder voor een van de processen die tijdens de crisisbeheersing aan de gemeente zijn toebedeeld. Anderzijds als mogelijk loco-burgemeester. Houd er bij dit laatste rekening mee dat deze pandemie lang aan zal houden en hierdoor een piket van het loco-burgemeesterschap in werking treedt. Anticipeer hierbij ook op vervanging, in het geval de burgemeester of andere vitale functionarissen onverhoopt in quarantaine moeten. 

Tot slot, let voor uw eigen vitaliteit op voldoende rust. Wij wensen u veel succes bij de aanpak van deze crisissituatie.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging, via 06-23077736.
 

U bent hier

Deel deze pagina