Menu

Besluitvorming nadert: Wetsvoorstel Verruiming Ontheffing Woonplaatsvereiste

Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer wederom gesproken over het wetsvoorstel dat ertoe moet leiden dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe lang een wethouder ontheffing krijgt van het woonplaatsvereiste. Volgende week dinsdag wordt over het voorstel gestemd.

Minister Ollongren, die het wetsvoorstel toelichtte, benadrukte dat het wetsvoorstel niets wijzigt aan het woonplaatsvereiste. Lokale binding blijft dus uitgangspunt. Het wetsvoorstel wijzigt slechts de ontheffingssystematiek. Die wordt nu vrijgegeven aan de raad. 

De Wethoudersvereniging heeft diverse malen, eerst richting de Tweede Kamer en daarna richting de Eerste Kamer aangegeven voorstander te zijn van deze wijziging. Te meer omdat van elke wethouder lokale binding wordt verwacht of deze nu binnen of buiten de gemeente woont. Gemeenten zijn vanwege de diverse herindelingen soms dusdanig van oppervlakte, met vele kernen, waardoor wethouders die in de gemeente wonen ook behoorlijke reistijden hebben of uitdagingen hebben om het volledige stratenplan uit het hoofd te kennen.

Los van dit argument zien wij dat het wethouderschap is er de laatste decennia bepaald niet gemakkelijker op is geworden. De samenleving stelt -terecht- hoge eisen aan het vakmanschap van wethouders, tegen de achtergrond van toenemende verantwoordelijkheden die de wethouders hebben gekregen. Voor grote gemeenten levert dat meestal niet zoveel problemen op, maar zeker voor kleinere gemeenten (buiten de G4 heeft de gemiddelde gemeente ca. 45.000 inwoners) is het vinden van geschikte kandidaten voor het wethouderschap lang niet altijd eenvoudig. Ook deze gemeenten hebben recht op een goed gemeentebestuur, waarbij zij de afweging moeten kunnen blijven maken voor één of meer wethouders van buiten, ook als zij daarvoor bereid zijn om te accepteren dat de betreffende kandidaat niet in hun gemeente komt te wonen.

Deze argumenten hebben wij, via deze brief opnieuw aangedragen aan de Eerste Kamer. Wij hopen dat zij dit mee laten wegen bij hun stemming van volgende week. 

U bent hier

Deel deze pagina