Menu

Meerdere vacatures voor bestuursleden van de Wethoudersvereniging

De Wethoudersvereniging is dé beroeps- en belangenvereniging voor wethouders. Wij zetten ons in voor het vak van de wethouder, de persoon die het vak bekleedt en de omgeving waarin je als wethouder opereert. Dat doen wij door een professionaliseringsprogramma, kennisdeling, dienstverlening en belangenbehartiging:

Professionalisering en kennisdeling
De Wethoudersvereniging organiseert intervisiegroepen, masterclasses en regionale bijeenkomsten over relevante thema’s die van invloed zijn op uw wethouderschap. Tevens organiseren wij samen met de Universiteit van Tilburg en Van Doorne Advocaten een opleiding Politiek Bestuurlijk Management op post-HBO-niveau waarin gedurende 10 dagen verspreid over het jaar kennis en ervaring wordt opgebouwd over diverse actuele onderwerpen.

Dienstverlening
Wethouders kunnen ons bureau altijd consulteren als er behoefte is aan een vertrouwelijk advies of een luisterend oor op het gebied van de rechtspositie, bestuurlijke crises, integriteit, agressie en geweld en tal van andere vraagstukken waar u als wethouder mee te maken kunt krijgen.

Belangenbehartiging
De Wethoudersvereniging neemt namens de beroepsgroep wethouders deel aan het rechtspositieoverleg van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), waar knelpunten rond uw rechtspositie op basis van de praktijkervaring van de leden worden ingebracht. Daarnaast signaleren wij door het doen van onderzoek en ledenpeilingen trends en ontwikkelingen in het wethoudersvak, waardoor wij in de Tweede Kamer, bij ministeries en voor de media steeds vaker bijdragen kunnen leveren aan de ontwikkelingen in het lokaal bestuur.

Samenwerking met strategische partners als politieke partijen, ministeries, de VNG en de zusterverenigingen, zoals het Genootschap van Burgemeesters, speelt bij dit alles een belangrijke rol.

Lees meer over de vereniging.

 

Vacature

Het bestuur bestaat uit maximaal negen wethouders van gespreide politieke signatuur, verspreid over het land, rekening houdend met ervaring en met een evenwichtige man-vrouwverhouding. Momenteel zijn er meerdere vacatures in het bestuur. Het bestuur zoekt enthousiaste bestuursleden, die op dit moment de functie van wethouder bekleden. Het bestuur van de vereniging streeft naar voldoende diversiteit en spreiding over zowel het land, politieke signatuur en ervaring. Het huidige bestuur bestaat uit zes leden. 

Klik hier voor een overzicht van het huidige bestuur.

Taken
Het bestuurslid heeft, vanuit een actieve betrokkenheid bij het wethoudersvak, de taak om het beleid van de vereniging mede vorm te geven en vast te stellen. Betrokkenheid bij de Wethoudersvereniging wordt hierbij als positief ervaren/zeer gewaardeerd.

Het bestuur wordt ondersteund door een professioneel bureau. 

Tevens fungeert het bestuur als klankbord voor het bureau dat de vereniging ondersteunt en voorstellen voor beleidsprojecten opstelt.

Tijdsbesteding
Het bestuur van de vereniging vergadert vijf keer per jaar. Het bestuur is daarnaast aanwezig op de Wethoudersconferentie en indien mogelijk op diverse andere activiteiten van de vereniging. Taken worden onderling verdeeld. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar en kunnen bij aansluitende herbenoeming in beginsel maximaal 2 termijnen als bestuurslid aanblijven.


Tevens eindigt het bestuurslidmaatschap op het moment dat het bestuurslid als wethouder aftreedt.

Procedure
U kunt tot uiterlijk 27 september 2019 een motivatiebrief met CV sturen aan info@wethoudersvereniging.nl, gericht aan de voorzitter mw. E. van Wageningen. Op 2 oktober  vinden er gesprekken plaats met kandidaten. De benoeming van de nieuwe bestuursleden is tijdens de Wethoudersconferentie op 20 november aanstaande.

Meer informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging.

info@wethoudersvereniging.nl t.a.v. Jeroen van Gool of 06-23077736.
 

U bent hier

Deel deze pagina