Menu

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

Appa-uitkering
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

De uitkering na het vervullen van een politiek ambt is voor politieke ambtsdragers geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Omdat de bepalingen zeer technisch juridisch van aard zijn is het een complexe wet. Vijverberg heeft specialisten die thuis zijn in de Appa.

Recht op Appa-uitkering

Het recht op de uitkering (ook wel wachtgeld genoemd) bestaat ongeacht de reden van het aftreden, de niet-herbenoeming of ontslag van bijvoorbeeld wethouder of burgemeester, tenzij hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De omstandigheden – of het nu gaat om vrijwillig of gedwongen aftreden, een politiek conflict, langdurige ziekte of bijvoorbeeld het opzeggen van vertrouwen - doen niet ter zake. Het recht bestaat alleen niet als de uitkeringsgerechtigde rechtens zijn vrijheid is ontnomen, wanneer hij vrijwillig, zelf, afziet van wachtgeld of wanneer er een herbenoeming volgt zonder onderbreking en voor dezelfde urenomvang.

Duur Appa-uitkering

De uitkeringsduur is afhankelijk van de duur van alle voorafgaand aan het ontslag beklede politieke functies (de Appa-loopbaan). De zogenaamde voortgezette uitkering is vanaf 1 januari 2016 teruggebracht naar maximaal vijf jaar. In schema is de duur van de Appa-uitkering thans als volgt.

Bij APPA loopbaan van <3 maanden is de uitkeringsduur 6 maanden.

Bij APPA loopbaan van 3 maanden tot 2 jaar  is de uitkeringsduur 2 jaar.

Bij APPA loopbaan van 2 jaar of langer is de uitkeringsduur gelijk met de duur van de APPA-loopbaan of maximaal 3 jaar en 2 maanden.

Bij APPA loopbaan van 10 jaar in tijdsbestek van 12 jaar én 5 jaar of minder verwijderd van pensioengerechtigde leeftijd is de uitkeringsduur tot pensioengerechtigde leeftijd.

De duur van alle voor het laatste ontslag vervulde politieke functies telt mee mits “nagenoeg aansluitend”.

Hoogte Appa-uitkering en neveninkomsten

De uitkering bedraagt het eerste jaar 80% en daarna 70% van de laatstelijk genoten wedde, vermeerderd met de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering.

De wet bepaalt expliciet welke inkomsten in beginsel in mindering gebracht worden op de uitkering zoals winst uit onderneming en belastbaar loon uit of in verband met arbeid. Ook de wijze waarop een en ander verrekend wordt, is in de wet geregeld.

Sollicitatieplicht

De uitkeringsgerechtigde moet zolang hij een uitkering ontvangt voldoen aan bepaalde verplichtingen en betrokkene heeft in beginsel een sollicitatieplicht. Dit betekent dat hij moet proberen passende arbeid te vinden, aangeboden passende arbeid moet aanvaarden en mee moet werken aan activiteiten die daarvoor bevorderlijk zijn. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om met behoud van de Appa-uitkering te werken aan de opbouw van een eigen bedrijf.

Ouderdomspensioen

Een (gewezen) wethouder heeft bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd recht op pensioen vanwege het wethouderschap. Deze aanspraak op ouderdomspensioen is geregeld in de Appa. Wethouders zijn echter niet aangesloten bij het ABP zodat gemeenten zelf een pensioenvoorziening moeten reserveren. De opbouw bedraagt gedurende het wethouderschap en gedurende de eerste vier jaar van de Appa-uitkering 2%, daarna 1%.

Burgemeesters zijn weliswaar onder de werking van de Appa gebracht, maar voor wat betreft het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen blijven zij deelnemer aan de ABP-regeling.

U bent hier

Deel deze pagina