Menu

Sollicitatieplicht

Iedere wethouder heeft bij aftreden een sollicitatieplicht tot de pensioengerechtigde leeftijd.

De sollicitatieplicht kent twee aspecten:

  1. de plicht om passend werk te zoeken en te aanvaarden
  2. de begeleiding door een re-integratiebedrijf en eventuele planmatige begeleiding en ondersteuning (outplacement)

Het doel van de sollicitatieplicht en de planmatige begeleiding is tweeledig:

  1. een oud-ambtsdrager weer terugbrengen naar het arbeidsproces
  2. de uitkeringslasten voor de gemeenten/de overheid terugdringen

Er zijn geen uitzonderingen op de plicht om passend werk te zoeken en te aanvaarden. Wel vervalt de sollicitatieplicht als de oud-wethouder:

  1. blijvend arbeidsongeschikt is
  2. hetzelfde, een ander politieke ambt (bewindspersoon, Tweede-Kamerlid, commissaris van de Koning, burgemeester, dijkgraaf, wethouder, gedeputeerde, hoogheemraad) of ander soort werk aanvaardt en daaruit een nieuw inkomen ontvangt dat ten minste 70% bedraagt van het laatstverdiende inkomen

Externe uitvoering
De sollicitatieplicht, de uitvoering daarvan en de sancties bij niet of onvoldoende nakoming van de verplichtingen zijn neergelegd in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en het Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers.

De regelgeving gaat uit van externe uitvoering van de planmatige begeleiding. Het college is verplicht om voor de uitvoering van de sollicitatieplicht een overeenkomst te sluiten met een re-integratiebedrijf. Het re-integratiebedrijf werkt op basis van mandaat van het college.

Sollicitatieplan
Het re-integratiebedrijf stelt in overleg met de oud-wethouder een plan op die hem of haar zo spoedig mogelijk moet toeleiden naar nieuw passend werk. In dit plan worden afspraken gemaakt over de wijze waarop eventuele begeleiding plaatsvindt, welke sollicitatieactiviteiten er plaats zullen vinden, eventuele cursussen of opleidingen die gevolgd gaan worden en andere met de sollicitatieplicht samenhangende zaken.

Dit plan wordt voorgelegd aan een de (Appa-)uitvoeringsorganisatie van de gemeente die het namens het college vaststelt.

Uitvoering
De uitvoeringsorganisatie bewaakt de voortgang van de sollicitatieactiviteiten. Periodiek vindt een evaluatie plaats. De kosten van de externe begeleiding komen voor rekening van de gemeente.

Een oud-wethouder kan ook kiezen voor begeleiding door een re-integratiebureau van eigen voorkeur. In dat geval draagt de gemeente tot maximaal 20% van de laatstgenoten bezoldiging (jaarsalaris, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering) bij aan de kosten.

Rapportage aan college
Het re-integratieplan wordt elke drie maanden door de oud-wethouder en het re-integratiebureau geëvalueerd. Indien de evaluatie aanleiding geeft tot bijstelling, dan wordt het aangepaste plan gerapporteerd aan het college.

Verrekening nieuwe inkomsten met Appa-uitkering
Nieuwe of hogere inkomsten worden op de Appa-uitkering in mindering gebracht.

Wanneer een wethouder voor zijn wethouderschap andere inkomsten had en deze geheel of gedeeltelijk heeft aangehouden, dan worden deze inkomsten niet verrekend met de Appa-uitkering. Het gedeelte dat men méér gaat verdienen uit deze (neven)functies - na aftreden -  wordt wel verrekend. Ook inkomsten die tijdens het wethouderschap werden ontvangen en een jaar of langer voor ontslag werden vervuld worden buiten beschouwing gelaten en niet verrekend.

Wanneer een ex-wethouder na aftreden een nieuw politiek ambt gaat vervullen en van daaruit inkomsten krijgt (en later weer een Appa-uitkering krijgt) worden verrekend met de eerdere uitkering. Onder inkomsten valt ook de vergoeding voor werkzaamheden die een oud-wethouder ontvangt wanneer hij na zijn aftreden volksvertegenwoordiger – bijvoorbeeld raads- en of statenlid-  wordt.

Sanctiebepalingen sollicitatiebesluit Appa
De Appa biedt de basis voor het opleggen van sancties wanneer een oud-wethouder zijn of haar verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt. Dit kan voorkomen als bijvoorbeeld de oud-wethouder niet voldoet aan een oproep om inlichtingen en/of informatie te verstrekken ten aanzien van zijn re-integratie of sollicitaties.

De sancties variëren van gedeeltelijk tot volledige inhouding van de Appa-uitkering. In het Besluit sollicitatieplicht Appa zijn de aanleidingen voor het opleggen van een sanctie en de hoogte van de sancties vastgelegd. De hoogte van de korting bedraagt minimaal € 25,- en maximaal 100% van de Appa-uitkering.

Bezwaar en beroep
Een oud-wethouder kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen besluiten die in het kader van de uitvoering van de sollicitatieplicht en planmatige begeleiding worden genomen. Eventueel kan daarna beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep.

Sollicitatiebesluit voor gewezen politieke ambtsdragers
Art. 3.1 en 3.2 Externe uitvoering 
Art. 2.1 en 2.3 Sollicitatieplan
Art. 4.2 Sanctiebepalingen sollicitatiebesluit Appa
Art. 2.4 Rapportage aan college / artikel 2.4
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
Art. 134 Verrekening nieuwe inkomsten met Appa-uitkering 

U bent hier

Deel deze pagina