Menu

Dubbele woonlasten

Indien de wethouder te maken heeft met dubbele woonlasten, omdat hij is verhuisd naar de gemeente waar hij is benoemd en zijn vorige woning is nog niet verkocht, dan heeft hij gedurende drie jaar na zijn benoeming recht op een tegemoetkoming van die dubbele woonlasten. 

Dit bestaat uit het bedrag van de gemaakte kosten van huisvesting en bedraagt tenminste 18% van de bezoldiging. Dit gaat in op de eerste dag van de maand waarop de dubbele woonlasten ontstaan en eindigt met ingang van de eerste dag van de maand waarin de woning alwaar de wethouder woonde, is verkocht. Of na afloop van het termijn van drie jaar. De datum van verkoop wordt bepaald op de dag dat de akte betreffende de overdracht van de woning bij de notaris is gepasseerd.

Indien er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden ontvangt de wethouder een tegemoetkoming dubbele woonlasten ten laste van de gemeente:

  1.  de wethouder staat ingeschreven in de basisregistratie personen van de nieuwe gemeente
  2.  er is sprake van een huis in eigendom in de oude gemeente;
  3.  eventuele huurinkomsten uit de woning in de oude gemeente worden in mindering gebracht op de hypotheekrente en er  resteert een bedrag dat voor rekening komt van de wethouder;
  4.  het huis staat duidelijk te koop (via internet, aangemeld bij makelaar e.d.);
  5.  er is sprake van huisvesting (huur of koop) in de nieuwe gemeente binnen drie jaar na de benoeming.
     

Indien de wethouder voor deze vergoedingen loon- of inkomstenbelasting dient te betalen, dan kan hij hiervoor een vergoeding krijgen van de gemeente.

Hoogte tegemoetkoming
De tegemoetkoming is nooit meer dan de werkelijke woonlasten van de wethouder in de nieuwe gemeente. De aanwezigheid van woonlasten van de oude koopwoning is uitsluitend van belang als voorwaarde voor de tegemoetkoming.

Met woonlasten zijn bedoeld de hypotheekrente, de huur of de vermindering van de bezoldiging in verband met een ambtswoning. Daarnaast horen de kosten voor gas, water en elektriciteit ook tot de woonlasten die voor de hoogte van de tegemoetkoming in aanmerking komen.

Eventuele huurinkomsten van het huis in de oude gemeente worden in mindering gebracht op de  hypotheekrente.

De hoogte van de tegemoetkoming is gemaximeerd op 18% van de bezoldiging. Het maximumpercentage van de tegemoetkoming blijft gedurende de gehele periode op dezelfde hoogte.

Reiskosten gezinsbezoek
Daarnaast kan de wethouder de reiskosten declareren van maximaal één bezoek per week naar zijn of haar huis in de oude gemeente. De vergoeding is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer of bij gebruik van de eigen auto € 0,19 /km (inclusief eventuele veer- en tolgelden)

De duur van de aanspraak is gekoppeld aan de verkoop van het huis in de oude gemeente met een maximumduur van drie jaar na de benoeming.

Art. 36a Gemeentewet
Art. 3.2.7 lid 3 Rechtspositiebesluit Decentrale politieke ambtsdragers
Art. 3.4 Rechtspositieregeling Decentrale politieke ambtsdragers

U bent hier

Deel deze pagina