Menu

Reiskosten

Woon-werkverkeer

In het Rechtspositiebesluit wethouders is bepaald dat de gemeenteraad bij verordening kan besluiten dat wethouders recht hebben op een vergoeding woon-werkverkeer. De vergoeding voor woon-werkverkeer is € 0,15/km netto bij gebruik van de eigen auto of de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer (OV).

De vergoeding voor woon-werkverkeer is aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling. Onder woon-werkverkeer wordt verstaan de reisafstand tussen de woning en het gemeentehuis. Parkeerkosten mogen niet gedeclareerd worden.

Taxi- en parkeergelden binnen gemeente

De kosten voor taxi vallen buiten de omschrijving van openbaar vervoer en mogen niet worden vergoed, tenzij er sprake is van gecontracteerd vervoer en de taxi fungeert als dienstauto. Parkeergelden mogen niet vergoed worden omdat hier geen grondslag voor is.

Dienstauto

Indien aan de wethouder een dienstauto ter beschikking wordt gesteld en de wethouder voor het gebruik van deze dienstauto een bijtelling van de loon- of inkomstenbelasting is verschuldigd, kan het college van B&W bepalen dat deze bijtelling voor de dienstauto door de gemeente wordt vergoed.

Dienstreizen

Voor dienstreizen gemaakt in de uitoefening van het ambt voor de gemeente met de eigen auto geldt de dienstreizenvergoeding € 0,28/km netto.  De dienstreizenvergoeding is onder de werkkostenregeling aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling van € 0,19/km. Het meerdere € 0,09/km valt onder de eindheffing. Ook kan gekozen worden voor vergoeding van de kosten van openbaar vervoer.

Tol- parkeergelden buiten gemeente

Tol- en parkeergelden mogen niet afzonderlijk worden vergoed. Daarvoor is geen voorziening getroffen in het rechtspositiebesluit wethouders. Dit is ook expliciet opgenomen in de toelichting van dit artikel. Dit is op deze manier geregeld om de gemeente de keuze te geven tussen gebruik eigen auto, gebruik dienstauto en openbaar vervoer.  De kosten voor (trein)taxi vallen buiten de omschrijving van openbaar vervoer.

Kilometervergoeding dwingend voorgeschreven

In de modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden is een artikel opgenomen dat de woon-werkvergoeding en de dienstreisvergoeding regelt. De hoogte van de kilometervergoedingen dient overeen te komen met de Regeling Rechtspositiebesluit wethouders. De kilometervergoeding mag dus niet hoger of lager zijn dan wettelijk is bepaald in de Regeling rechtspositie wethouders.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

U bent hier

Deel deze pagina