Menu

Scholing en contributiegelden

Deelname aan niet-partijpolitieke scholing, zoals, opleidingen, cursussen, seminars en symposia maken in principe onderdeel uit van de bedrijfsvoeringskosten van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente deelname van wethouders aan deze activiteiten rechtstreeks kan vergoeden. Partij (politieke) scholing komt niet voor rekening van de gemeente.

Het moet gaan om cursussen en congressen die direct te maken hebben met het wethouderschap en het lidmaatschap van het bestuur van de gemeente.

Scholingskosten

Scholing is functiegericht als zij beoogt de voor de functie benodigde vakkennis en vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden. Via loopbaangerichte opleidingen kunnen wethouders bijvoorbeeld reflecteren op hun persoonlijke kwaliteiten en motieven. Ook kunnen zij exploreren welke mogelijkheden er zijn om hun loopbaanambities te realiseren.

Onder scholingskosten vallen de cursus- en lesgelden, de kosten van het verplicht gesteld studiemateriaal, examen- en diplomakosten alsmede reis- en verblijfkosten in het kader van de opleiding. Het college van B&W kan nadere regels stellen voor de procedure en de wijze van declareren.

Contributiegelden beroepsvereniging

Wethouders hebben aanspraak op een vergoeding van contributiegeld van beroepsverenigingen. De vergoeding ziet op een lidmaatschap van een landelijke beroepsvereniging met professioneel oogmerk. De wethouder is vrij in de keuze voor welke beroepsvereniging hij kiest.

Contributies die geen betrekking hebben op een professionele beroepsvereniging blijven voor eigen rekening van de wethouder.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

U bent hier

Deel deze pagina