Menu

Vervanging bij ziekte en zwangerschap

Ziekte/arbeidsongeschiktheid

Een wethouder kan door ziekte/arbeidsongeschiktheid kortere of langere tijd niet in staat zijn het wethouderschap uit te oefenen. Tijdens die periode worden zijn werkzaamheden tijdelijk opgevangen door de overige wethouders op basis van de vastgestelde onderlinge vervangingsregeling of door een herverdeling van de portefeuilles.

Zolang wethouders ziek zijn en geen vervanging door benoeming van een vervanger plaatsvindt, worden de bezoldiging en onkostenvergoeding volledig doorbetaald. Als een zieke wethouder wel wordt vervangen volgens de vervangingsregeling dan wordt zijn onkostenvergoeding gehalveerd.

Bedrijfsgeneeskundige begeleiding

Een wethouder valt niet onder de wetgeving voor ambtenaren en overige werknemers zoals de Wet poortwachter, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Een zieke wethouder valt daardoor formeel ook niet onder de bedrijfsgeneeskundige begeleiding. De wethouder kan er vrijwillig voor kiezen om de arbo-arts te consulteren.

Ontslagmomenten

De ontslagmomenten zijn voor een zieke wethouder hetzelfde als voor een niet-zieke wethouder. Als een wethouder tijdens zijn ziekte stopt, dan eindigt dan ook de bezoldiging en de onkostenvergoeding. De wethouder heeft dan recht op een Appa-uitkering.

Vervangingsregeling bij zwangerschap en langdurige ziekte

Wanneer de ziekte lang duurt en een arts verwacht dat het herstel niet binnen acht weken plaats vindt of er sprake is van een zwangerschap, kan de vervangingsregeling worden toegepast. Dit is geregeld in de Gemeentewet.

Een wethouder verzoekt eerst om verlof in verband met zwangerschap en bevalling dan wel ziekte waarvan het de verwachting is dat de functie weer binnen acht weken kan worden hervat. In alle gevallen ligt het initiatief bij de wethouder die vervangen wil worden om verlof op te nemen. Er is geen sprake van een verplicht zwangerschaps- en bevallingsverlof voor wethouders.

In het geval van langdurige ziekte kan de situatie zich voordoen dat de zieke wethouder niet in staat is zelf het verzoek te doen. In dat geval kan de burgemeester namens de wethouder het verzoek doen. Dit kan de burgemeester doen als de continuïteit van het gemeentelijk bestuur dringend vereist dat de wethouder wordt vervangen.

Verklaring arts

Het verlofverzoek in verband met de zwangerschap of de langdurige ziekte moeten worden onderbouwd met een verklaring van een arts. In het geval van zwangerschap mag het ook een verklaring van een verloskundige zijn.

Vooral bij verklaringen van een arts in verband met langdurige ziekte is het belangrijk te weten dat behandelende artsen vaak niet is toegestaan een dergelijke verklaring over hun eigen patiënt af te geven.

Einde verlof

Het verlof eindigt van rechtswege na zestien weken en mag in een raadsperiode ten hoogste drie maal worden verleend. Het college moet zo spoedig mogelijk beslissen over een verlofverzoek, uiterlijk veertien dagen na ontvangst.

Rechtspositie Vervangende wethouder

De raad heeft altijd de mogelijkheid een vervanger te benoemen. De vervanger is van rechtswege ontslagen met ingang van de dag dat het ziekteverlof eindigt. Bij een tussentijds ontslag van de vervanger, mag voor de resterende duur een nieuwe vervanger worden benoemd.

De vervanger bouwt geen Appa rechten voor pensioen of uitkering op. Voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden wordt een vast bedrag uitgekeerd naar de grootte van de gemeenteklasse, waarmee de vervangende wethouder zelf een voorziening kan treffen. De vervanger kan daarmee zelf voorzien in pensioenopbouw door middel van een verzekering of storting in een voor hem/haar bestaande pensioenvoorziening voor zover die daartoe de mogelijkheid biedt. 

Verder heeft de vervanger dezelfde aanspraken. De vervanger heeft recht op het bedrag naar rato van de gemeentegrootte.

De vervanger is een volwaardig lid van het college. Dit betekent dat hij op dezelfde wijze wordt benoemd als de overige leden. Er moet dus een eed of belofte worden afgelegd. Ook gelden dezelfde bepalingen voor onverenigbare betrekkingen, nevenfuncties en verboden handelingen.

Indien de tijdelijke vervanger voortijdig ontslag neemt of door de gemeenteraad wordt ontslagen, kan de gemeenteraad voor de resterende periode van het verlof een nieuwe tijdelijke vervanger benoemen.

Meer informatie
•Wethouders: Veel gestelde vragen Vervanging ziekte bij zwangerschap

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken 
•Gemeentewet (artikel 45, 45a en 45b)
•Rechtspositiebesluit wethouders (artikel 10, 11)

U bent hier

Deel deze pagina