Menu

Zorgverzekering

De VNG heeft met zowel IZA-zorgverzekeraar N.V. en Zilveren Kruis Achmea een collectief contract afgesloten dat voorziet in een collectieve premiekorting op de ziektekostenverzekering voor alle gemeenteambtenaren, (oud-) burgemeesters, (oud-)wethouders en raadsleden. Hieruit is een nieuwe polis opgemaakt: de Gezondsamenpolis.

Ziektekosten dienstongeval

Wethouders hebben recht op een vergoeding voor de noodzakelijk gemaakte kosten in verband met een geneeskundige behandeling of verzorging of overige kosten, indien deze in overwegende mate de oorzaak zijn van een ziekte of ongeval. Een voorwaarde is dat de wethouder door het uitoefenen van zijn ambt ziek is geworden of een ongeval heeft gehad. De voorwaarden om op de vergoeding aanspraak te maken zijn:
•de kosten ten laste blijven van de wethouder
•de ziekte of dienstongeval niet aan eigen schuld van de wethouder te wijten is

In bijzondere gevallen kan het college bepalen dat overige schade wordt aangemerkt welke voortvloeit uit ziekte of dienstongeval. Redelijkheid en billijkheid kan meebrengen dat het college de fractievoorzitters van alle fracties hoort in de raad om te bepalen of de wethouder aanspraak maakt op de vergoeding. Het gederfde inkomen als gevolg van de ziekte of dienstongeval valt niet onder overige schade.

Meer informatie

Website GezondSamenPolis: hier kunt u o.a. een vergelijking maken tussen de pakketten die verzekeraars IZA en Zilveren Kruis aanbieden.
www.gezondsamenpolis.nl

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken 
•Rechtspositiebesluit wethouders (artikel 20)

U bent hier

Deel deze pagina