ANP 427625754

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Gisteren stemde de Tweede Kamer in met de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. Deze wet wijzigt een aantal wetten om de integriteit in het decentraal bestuur te bevorderen. Voortaan is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht voor bestuurders en nevenfuncties moeten duidelijker worden aangegeven om belangenverstrengelingen te voorkomen. Daarnaast wordt de wetgeving rondom het opleggen en opheffen van geheimhouding op informatie verbeterd. In maart 2021 hebben wij op dit wetsvoorstel onze reactie gegeven. De kern van onze reactie was: 

Zo dient de primaire verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige kandidaatstelling te liggen bij de betreffende (lokale) politieke partij die een kandidaat wil voordragen én bij de betreffende kandidaat zelf. (...) Toetsing zou zich daarom vooral moeten richten op bewustwording bij de kandidaat en zijn partij zelf, net als bij de kandidaatstelling van raadsleden. Zo wordt er gekeken of er eventuele conflicterende belangen zijn, die vooraf bekend en beoordeeld moeten worden, alvorens over te kunnen gaan tot beëdiging. Het wetsvoorstel dient eenduidigheid en objectiviteit te bieden in het benoemingsproces van het bestuur. Deze eenduidigheid en objectiviteit zijn van belang om discussie over het proces, de inhoud en de vorm te voorkomen.

Je kunt onze hele reactie lezen via deze link.

De aangenomen wet is hier te lezen.

ANP 427625754