PERSBERICHT: Bezie de rol en positie van burgemeesters in bredere context

In de aanbevelingen van het rapport ‘Teveel van het goede’ dat in opdracht van het ministerie van BZK is opgeleverd, worden ingrijpende veranderingen voorgesteld die niet alleen van invloed zullen zijn op het ambt van de burgemeester, maar ook die van andere spelers zoals raadsleden en wethouders.

De Wethoudersvereniging mist in dit rapport de visie op het totale lokale bestuur die ten grondslag zou moeten liggen aan dergelijke ingrijpende veranderingen. Zonder deze visie, kunnen dergelijke ingrijpende veranderingen een onverwachts negatieve impact hebben op andere spelers in het lokale bestuur en op de stabiliteit van het gehele lokale bestuur.

Marcelle Hendrickx, voorzitter van de Wethoudersvereniging: ‘Er is veel aan de hand in het lokale bestuur op dit moment. Het uitvoeren van lokale taken is de laatste jaren steeds lastiger geworden. De toegenomen taken en verantwoordelijkheden en toegenomen complexiteit, terwijl de beleidsvrijheid of financiële ruimte niet zijn meegegroeid is hiervoor als één van de hoofdoorzaken te benoemen. Hieruit vloeit voort dat nagenoeg alle gemeenten stevige tekorten hebben in hun gemeentelijke begrotingen. Het veranderen van de rol en taak van één lokale speler, de burgemeester, is hier natuurlijk geen oplossing voor, het compliceert alleen maar meer.’

De Wethoudersvereniging benoemt in een reactie aan het ministerie van BZK verschillende punten uit het rapport die veel impact hebben op meer ambtsdragers dan alleen de burgemeester. Zo is het voorstel taken over te dragen aan wethouders, direct van invloed op de zwaarte van het takenpakket van wethouders. Het versterken van de eigenstandige positie van de burgemeester, bijvoorbeeld door hem direct te laten kiezen, zal ook van invloed zijn op de politieke verhoudingen en dynamiek in de gemeenteraad en aan de collegetafel. Hendrickx: ‘Dit is een te complexe discussie om op deze wijze te beslechten, zonder het gehele bestel, de ontwikkelingen van de afgelopen tientallen jaren en de rol en positie van de andere spelers mee te nemen. Veel wethouders wezen ons de afgelopen jaren op de toename van gemeentelijke taken en het gebrek aan middelen om deze goed uit te kunnen voeren. De ruimte voor het maken en uitvoeren van eigen beleid op gemeentelijk niveau is de laatste jaren sterk in de knel gekomen doordat er steeds minder middelen zijn om hier invulling aan te geven. Dit zorgt voor spanningen aan de collegetafel en in de gemeenteraad en dit tast de politieke stabiliteit op lokaal niveau aan.’

De Wethoudersvereniging zal in het proces dat volgt op de publicatie van het rapport nadrukkelijk aandacht blijven vragen voor de rol en positie van wethouders.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging: jeroenvangool@wethoudersvereniging.nl of 06-23077736.

Wat doen we?