Wethoudersvereniging: "Verstevig positie college van B&W tijdens corona!"

Er is een nieuw wetsvoorstel “Tijdelijke wet maatregelen Covid-19” in de maak. De wet heeft als doel om ten behoeve van de bestrijding van de epidemie van covid-19 tijdelijk een aanvullend wettelijk instrumentarium te creëren in de Wet publieke gezondheid. De Wethoudersvereniging heeft gereageerd op dit wetsvoorstel.

Bij de totstandkoming van onze reactie hebben wij ons mede gebaseerd op de resultaten van onze enquête over de (financiële) impact over de rol en positie van de lokale democratie.

Daaruit blijkt dat voor de bestuurbaarheid van de verdere afwikkeling van deze crisis is het van groot belang dat de rol en positie van het college van burgemeester en wethouders nadrukkelijker in ogenschouw wordt genomen.

De formele invloed van wethouders is door de rol van de Veiligheidsregio’s beperkt, terwijl in de praktijk:

  • wethouders financiën nu de opgave hebben een sluitende begroting te presenteren;
  • wethouders economie alle zeilen bij moeten zetten om lokale ondernemers te ondersteunen en rijksmaatregelen op dit vlak uit te voeren;
  • wethouders sociaal domein met diverse maatschappelijke instellingen, met hulp- en zorgbehoevenden de publieke gezondheid in goede banen proberen te leiden;
  • wethouders openbare ruimte opdraaien voor de vormgeving van de anderhalve meter samenleving;
  • wethouders onderwijs de handen vol hebben om samen met onderwijsinstellingen dit schooljaar een goed verloop te geven en het nieuwe schooljaar weer op te starten;
  • ook andere wethouders op hun portefeuille de ambities als sneeuw voor de zon zien verdwijnen en in collegeverband alle hens aan dek hebben om het algemeen belang te dienen en de invloed van corona te beperken;
  • dit alles tot toenemende spanning leidt binnen colleges van burgemeester en wethouders en in relatie van hen tot de gemeenteraad. 

Wij hebben het ministerie dan ook opgeroepen om de betekenis van deze wet voor bestaande bevoegdheden van het college van burgemeesters en wethouders te verduidelijken en te verstevigen.

Wat doen we?