bezoldiging 126380380 v2

Bezoldiging

Wethouders hebben voor hun werkzaamheden recht op een bezoldiging en worden per maand bezoldigd. Het bedrag is afhankelijk van de inwonersklasse van de gemeente waar hij  wethouder is.

De bezoldiging wordt  naar evenredigheid uitgekeerd in geval de wethouder de functie in deeltijd uitoefent.

Het bedrag van bezoldiging wordt aan de hand van het tabel dat in lid 3 van artikel 3.2.1 Rechtspositiebesluit Decentrale politieke ambtsdragers te vinden is, vastgesteld.

Als in de loop der tijd, het aantal inwoners van de gemeente veranderd en de gemeente wordt ingedeeld in een hogere inwonersklasse, dan wordt ook het bedrag van bezoldiging van de wethouders aangepast.

Als een wethouder in de loop van een maand is benoemd, afgetreden, ontslagen of overleden dan wordt het bedrag van de bezoldiging voor die maand aangepast naar evenredigheid van de dagen dat de wethouders zijn ambt heeft uitgeoefend.

Meer lezen?

Aftreden wethouders

Wethouders treden na hun termijn af op het moment dat  de nieuw verkozen raad ten minste de helft van het aantal wethouders heeft benoemd en deze benoemingen zijn aangenomen.

Ontslag

Een wethouder kan te allen tijde ontslag nemen. De wethouder  moet dan de raad schriftelijk meedelen dat hij  gaat aftreden.

Dit kan met onmiddellijke ingang of met ingang van de dag  gelegen een maand na de dag waarop hij zijn ontslag heeft genomen. Er geldt in het tweede geval dus een opzegtermijn van een maand. Indien zijn opvolger eerder zijn benoeming aanvaardt, dan gaat het ontslag in op de dag van aanvaarding van benoeming van zijn of haar opvolger.

Indien de raad zijn vertrouwen in de wethouder opzegt en de wethouder neemt niet zelf ontslag, dan is de raad bevoegd om de wethouder te ontslaan.

Meer lezen?

Art. 42, 43, 46, 47 en 49 Gemeentewet
Art. 3.2.1 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 

Uitkering na overlijden

De gehuwde- of geregistreerde partner (weduwe of weduwnaar) van een wethouder ontvangt zo snel mogelijk na zijn/haar overlijden een uitkering.

De partner van een wethouder die met hem/haar samenleefde op basis van een notarieel samenlevingscontract, heeft ook recht op de uitkering.

Had de overleden wethouder geen partner dan gaat de uitkering naar zijn/haar minderjarige kinderen.

De gehuwde- of geregistreerde partner (de weduwe/ weduwnaar) van een oud-wethouder heeft recht op een overlijdensuitkering, als de oud-wethouder op het moment van overlijden een Appa-ontslaguitkering ontving.

Nabestaanden van oud-wethouders die een Appa-pensioen ontvangen hebben onder dezelfde voorwaarden recht op een uitkering.

De (oud-)wethouder mag niet duurzaam gescheiden van zijn partner geleefd hebben of zijn gescheiden van tafel- en bed. Kinderen zijn zowel natuurlijke, geadopteerde als pleegkinderen.

Meer lezen?

Art. 3.2.4 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Art. 137 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

bezoldiging 126380380 v2