Procesafspraken bij vermoedens van integriteits- schendingen bij politieke ambtsdragers

Gemeenten zijn verplicht een gedragscode (voor wethouders Artikel 41c van de Gemeentewet) vast te stellen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkijksrelaties (BZK) hebben hiertoe een modelgedragscode ter beschikking gesteld. In de meest actuele versie van de modelgedragscode is bepaald dat er processtappen worden vastgelegd die worden gevolgd in geval van een vermoeden van een integriteitschending van een politieke ambtsdrager.

De praktijk leert dat niet iedere gemeente de modelgedragscode heeft vastgesteld conform het meest actuele model. Dit heeft tot gevolg dat veel gemeenten geen processtappen hebben beschreven. De Wethoudersvereniging wordt geregeld benaderd door wethouders die als gevolg van het ontbreken van heldere processtappen, on een onhelder en onzorgvuldig proces terechtkomen.

Om dit te voorkomen pleit de Wethoudersvereniging voor een vierjaarlijkse update van de gedragscode, zodat ieder college in de gelegenheid komt de regels met elkaar te bespreken. En als gevolg hiervan ook met elkaar tot heldere procesafspraken komen di een zorgvuldig proces in de hand werken. De Wethoudersvereniging verwijst in haar rol als vertrouwenspersoon voor wethouders geregeld naar de procesafspraken die gemeente Eindhoven heeft vastgesteld. De vereniging heeft met de Eindhovense procesafspraken als basis een algemene set van procesafspraken gemaakt, die gemeenten kunnen gebruiken totdat er een landelijk model is dat door het Ministerie van BZK of de VNG wordt aangeboden.

Want het is beter om in rustig vaarwater afspraken te maken, dan wanneer men in woelige baren verkeert.

Wat doen we?