BZK Logo 625x300

Aanpassingen pensioenen en inhoudingen Appa 2023

Dit artikel behandelt de wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) die per 1 juli 2022 zijn doorgevoerd. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de invoering van de peildatumsystematiek. Deze systematiek houdt in dat het pensioengevend salaris op 1 januari van elk jaar wordt vastgesteld voor het komende jaar. Wijzigingen in het pensioengevend salaris na 1 januari in een lopend jaar krijgen pas effect in het pensioengevend salaris met ingang van 1 januari van het volgende jaar. Andere wijzigingen die per 1 juli 2022 zijn doorgevoerd zijn het aansluiten bij het overheidspersoneel voor de hoogte van de franchise en het niet langer in mindering brengen van de overhevelingstoeslag op het pensioengevend salaris.

Het effect van de wijzigingen in de franchise en de overhevelingstoeslag krijgt pas materieel effect per 1 januari 2023 vanwege de invoering van de peildatumsystematiek. Dit betekent dat de overhevelingstoeslag pensioengevend wordt en dat de franchise van het overheidspersoneel zal worden gehanteerd om het pensioengevend salaris vast te stellen. De sollicitatieplicht in de Appa vervalt één jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook is er met ingang van 1 juli 2022 geen recht meer op een Appa-uitkering bij vertrek naar of verblijf in het buitenland, anders dan vakantie. Het recht op uitkering blijft wel bestaan als betrokkene wegens re-integratieactiviteiten verblijft in een ander land binnen de Europese Unie (EU), in een staat die partij is bij de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland.

Gedeputeerden, wethouders en dagelijks bestuursleden van waterschappen bouwen tijdens hun functievervulling pensioenaanspraken op. Deze pensioenaanspraken worden niet gefinancierd door middel van premieafdracht aan een pensioenfonds, maar komen rechtstreeks ten laste van de begroting van de provincie, gemeente of waterschap. Deze pensioenaanspraken moeten uitbetaald worden wanneer de betrokken ambtsdrager ervoor kiest om de opgebouwde aanspraken over te dragen, de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of overlijdt.

Om onvoorspelbare effecten van de Appa-pensioenregeling te dekken, moeten provincies en gemeenten een voorziening treffen voor de pensioenen van gedeputeerden en wethouders. Bij waardeoverdrachten van Appa-pensioenen moet uitgegaan worden van de opstelsom van de benodigde individuele overdrachtswaarden. De waardeoverdracht moet plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen in de Pensioenwet, waarbij de waardeoverdrachtswaarde wordt berekend op basis van het standaardtarief. In het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling zijn deze nadere regels opgenomen.

Voor meer informatie, lees de circulaire via deze link.

BZK Logo 625x300