Integriteit

Integriteit is een thema dat nooit af is, al is het maar omdat door de tijd heen ideeën over welk handelen wel en niet acceptabel is kunnen veranderen.

Bovendien doen zich gedurende een collegeperiode steeds nieuwe ontwikkelingen voor die ook kunnen raken aan de integriteit van elk van de collegeleden. Voor bestuurders zijn er verschillende opties om hun eigen integriteit of die van een ander tegen het licht te houden. Leden van het college van B&W kunnen nu ook gebruik maken van deze praktische tools (producten die nog gelinkt moeten worden zie hieronder) om integriteit bespreekbaar te maken en te houden.

Handreikingen voor een doorlopend gesprek

Het bespreekbaar maken en houden van integriteit aan de collegetafel is niet vanzelfsprekend. Soms is er zelfs sprake van een zekere verlegenheid om over integriteit te spreken. Tegelijkertijd wordt het belang van aandacht voor integriteit breed ervaren en zijn er verschillende instrumenten geïntroduceerd om de integriteit van het openbaar bestuur te bevorderen. Deze instrumenten zijn vooral gericht op de instroom van kandidaat-bestuurders, zoals een risicoanalyse en een VOG. Als gevolg van de wetswijzigingen in de wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur worden deze twee laatstgenoemde instrumenten zelfs een verplichting (risicoanalyse) en benoembaarheidsvereiste (VOG) bij de benoeming van bestuurders.

Daarnaast blijkt er behoefte te bestaan aan het bespreekbaar maken en houden van casuïstiek en het gedrag daarbij gedurende de ambtsperiode. Een praktisch instrument hiertoe ontbreekt echter nog. Deze handreiking is dan ook gericht op het aandragen van handvatten en mogelijke werkvormen om integriteit daadwerkelijk op tafel te krijgen in het college gedurende de gehele bestuursperiode. Op die manier wil de handreiking bijdragen aan het stimuleren van bewustwording van de eigen en de collectieve rol van leden van het college van B&W in het bespreken van integriteitsvraagstukken en houvast geven om het gesprek praktisch vorm te geven.

Voor wie

De handreiking is primair gericht op burgemeesters en wethouders. Maar ook betrokkenen die een college van B&W adviseren of ondersteunen bij het bespreekbaar maken van het thema, zoals de gemeentesecretaris of een bestuursadviseur integriteit, kunnen de handreiking gebruiken. Kortom, deze handreiking is voor iedereen die aan de slag wil met het bespreekbaar maken en houden van integriteit aan de collegetafel.

Tools

Eerder zijn een aantal tools ontwikkeld om integriteit aan de collegetafel goed bespreekbaar te maken. Deze tools zijn hiernaast te downloaden.

Brieven aan de Tweede Kamer

Wat doen we?