Persbericht Toenemende aandacht voor integriteit: Wethoudersvereniging en ministerie van BZK slaan handen inéén

Persbericht

Toenemende aandacht voor integriteit: Wethoudersvereniging en ministerie van BZK slaan handen inéén

Datum: 21 november 2023

Den Haag

Steeds vaker wordt de integriteit van lokale bestuurders ter discussie gesteld. Een beschuldiging van niet-integer gedrag raakt aan de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van een bestuurder. Heldere afspraken over de omgang van bijvoorbeeld een melding zijn op zo’n moment geboden. Dit voorkomt verder wantrouwen en helpt om te beoordelen of een onderzoekstraject nodig is. In de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ministerie van BZK) ter beschikking gestelde modelgedragscode wordt de suggestie gedaan vooraf vast te leggen hoe te handelen bij vermoedens van integriteitsschendingen.

In reactie hierop signaleert de Wethoudersvereniging al geruime tijd handelingsverlegenheid, onduidelijke procedures en zware onderzoekstrajecten bij twijfels over integriteit. Daarom pleit de vereniging voor heldere afspraken in alle gemeenten. Zulke afspraken geven houvast in dat proces en gaan over hoe je bijvoorbeeld omgaat met overtredingen van de gedragscode, wie welke bevoegdheid heeft en wat je daarvan kunt en mag verwachten. Marcelle Hendrickx, voorzitter van de wethoudersvereniging: “Integriteit lijkt een eenvoudig begrip, maar staat of valt ook met duidelijke afspraken. Die zijn nodig om verleidingen en per ongelukjes te voorkomen en risico’s en dilemma’s in beeld te hebben. Zodat als het toch voorkomt je dat goed kunt beoordelen. Daar willen wij als Wethoudersvereniging samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wat in betekenen.” 

De minister van BZK heeft aangekondigd om gezamenlijk met alle beroepsverenigingen en koepels tot een dergelijke aanpak te komen in de vorm van een modelprotocol bij de omgang van (vermoedens) van integriteitsschendingen. De Wethoudersvereniging adviseert gemeenten zonder eigen heldere afspraken in de tussentijd bij integriteitssituaties hun voordeel te doen met de aanpak van de gemeente Eindhoven. Op haar website heeft de vereniging een algemene set met procesafspraken geplaatst, waarnaar wordt verwezen. Op deze set aan afspraken wil de minister van BZK voortborduren in de vorm van een modelprotocol. "Met de komst van een gezamenlijke aanpak zetten wij een belangrijke stap om te komen tot een zorgvuldig proces met aandacht voor hoor- en wederhoor. Zo dragen we bij aan het voorkomen van de inzet van iemands integriteit als politiek wapen en hopelijk ook aan meer vertrouwen in onze (lokale) democratie." aldus Hendrickx.