BZK Logo 625x300

Wijzigingen Rechtspositiebesluit decentrale Politieke ambstdragers

In de loop der tijd is gebleken dat een aantal verduidelijkingen nodig was in het rechtspositiebesluit of in de regeling. Daarnaast is het per 2019 ingevoerde rechtspositiebesluit geëvalueerd. Dit leidde ook tot een aantal aanpassingen. Vanwege de variëteit van aanpassingen is per onderwerp aangegeven vanaf wanneer deze geldt. Voor de volledige tekst van de circulaire wordt verwezen naar de circulaire via deze link.

De aanpassingen in het rechtspositiebesluit of in de regeling van de circulaire hebben betrekking op een aantal onderwerpen. In paragraaf 6 van de circulaire wordt besproken hoe gemeenten een goede rittenadministratie kunnen bijhouden per ambtsdrager en per auto, gekoppeld aan de agenda's van de ambtsdragers. Hierdoor kunnen ongewenste fiscale complicaties worden voorkomen en is er geen noodzaak voor een uitzondering ten opzichte van andere wijzen van terbeschikkingstelling van auto's. Daarom is de tweede volzin van het tweede lid van artikel 3.2.10 van het rechtspositiebesluit geschrapt. Dit maakt bestuurlijk en privégebruik van een gemeenschappelijke auto en/of de auto op afroep mogelijk, maar wel onder de fiscale voorwaarde van een sluitende rittenadministratie.

In paragraaf 14 van de circulaire wordt besproken hoe de vergoeding van energie- en waterkosten bij bewoning van een ter beschikking gestelde woning geregeld is. In artikel 3.2.8, tweede lid, van het rechtspositiebesluit is expliciet gemaakt dat deze kosten voor rekening van de gemeente komen. Dit vormt fiscaal loon (in natura) en blijft buiten het fiscale inkomen van de ambtsdrager. Hierbij is er rekening gehouden met zowel de situatie waarbij de rekeningen direct door de gemeente worden betaald als de situatie waarbij de gemeente de rekeningen vergoedt die de ambtsdrager heeft betaald.

Daarnaast zijn er verduidelijkingen aangebracht in artikel 3.2.7, derde lid, van het rechtspositiebesluit betreffende dubbele woonlasten/reiskosten en in artikel 3.1.2, eerste lid, van het rechtspositiebesluit betreffende gebruik van dienstauto's door Vertrouwenscommissie(s). Deze verduidelijkingen zijn ingevoerd om onduidelijkheden op te lossen en om een duidelijke regeling te bieden. Deze aanpassingen hebben een terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Deze wijziging zijn ingegaan per 1 januari 2023.

Meer informatie over deze circulaire kun je vinden via deze link. 

BZK Logo 625x300