Logo whv placeholder

Meerdere vacatures in het bestuur van de Wethoudersvereniging

De Wethoudersvereniging is dé beroeps- en belangenvereniging voor wethouders. Sinds enige tijd kunnen ook gedeputeerden en waterschapsbestuurders lid worden van de vereniging.

Wij zetten ons in voor het vakmanschap van de bestuurder, de persoon die het ambt bekleedt en de omgeving waarin je als bestuurder opereert. Dat doen wij door een ontwikkelprogramma, onderzoeksprogramma, ondersteuningsprogramma en belangenbehartiging.

Ontwikkelprogramma: Professionalisering en kennisdeling

De Wethoudersvereniging organiseert intervisiegroepen, masterclasses en regionale bijeenkomsten over relevante thema’s die van invloed zijn op uw wethouderschap. Tevens organiseren wij een aantal meerdaagse leeggangen, waaronder de opleiding Politiek Bestuurlijk Management op post-HBO-niveau die wij samen met de Universiteit van Tilburg en Van Doorne Advocaten organiseren.

Ondersteuningsprogramma

Wethouders kunnen ons bureau altijd consulteren als er behoefte is aan een vertrouwelijk advies of een luisterend oor op het gebied van de rechtspositie, bestuurlijke crises, integriteit, agressie en geweld en tal van andere vraagstukken waar u als bestuurder mee te maken kunt krijgen.

Onderzoeksprogramma

De Wethoudersvereniging heeft een stevige informatiepositie ten aanzien van wethouders en ontwikkelingen rond het ambt. Deze kennis en informatie porberen wij te verrijken door het verrichten van onderzoek. De resultaten van dit onderzoek gebruiken wij in de ondersteuning, ontwikkeling en dienstverlening van wethouders. Daarmee proberen wij de belangen van wethouders zo goed als mogelijk te behartigen en het ambt en de uitvoering daarvan op de toekomst toegesneden te houden.

Belangenbehartiging

De Wethoudersvereniging neemt namens de beroepsgroep wethouders deel aan het rechtspositieoverleg van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), waar knelpunten rond uw rechtspositie op basis van de praktijkervaring van de leden worden ingebracht. Daarnaast signaleren wij door het doen van onderzoek en ledenpeilingen trends en ontwikkelingen in het wethoudersvak, waardoor wij in de Tweede Kamer, bij ministeries en in de media steeds vaker bijdragen kunnen leveren aan de ontwikkelingen in het lokaal bestuur.

Samenwerking met strategische partners als politieke partijen, ministeries, de VNG en de zusterverenigingen, zoals het Genootschap van Burgemeesters, speelt bij dit alles een belangrijke rol.

Lees meer over de vereniging >

Vacature

Het bestuur bestaat uit maximaal negen wethouders van gespreide politieke signatuur, verspreid over het land, rekening houdend met ervaring en met een evenwichtige man-vrouwverhouding. Momenteel zijn er meerdere vacatures in het bestuur, waaronder een penningmeester. Het bestuur zoekt enthousiaste bestuursleden, die op dit moment de functie van wethouder bekleden. Het bestuur van de vereniging streeft naar voldoende diversiteit en spreiding over zowel het land, politieke signatuur en ervaring. Het huidige bestuur bestaat uit zes leden.

Klik hier voor een overzicht van het huidige bestuur >

Taken

Het bestuurslid heeft, vanuit een actieve betrokkenheid bij het wethoudersvak, de taak om het beleid van de vereniging mede vorm te geven en vast te stellen. Betrokkenheid bij de Wethoudersvereniging wordt hierbij als positief ervaren/zeer gewaardeerd.

Het bestuur wordt ondersteund door een klein maar professioneel bureau.

Tevens fungeert het bestuur als klankbord voor het bureau dat de vereniging ondersteunt en voorstellen voor beleidsprojecten opstelt.

Tijdsbesteding

Het bestuur van de vereniging vergadert vijf keer per jaar. Het bestuur is daarnaast aanwezig op de Wethoudersconferentie en indien mogelijk op diverse andere activiteiten van de vereniging. Taken worden onderling verdeeld. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar en kunnen bij aansluitende herbenoeming in beginsel maximaal 2 termijnen als bestuurslid aanblijven.

Tevens eindigt het bestuurslidmaatschap op het moment dat het bestuurslid als wethouder aftreedt.

Procedure

U kunt tot uiterlijk 30 september 2021 een motivatiebrief met CV sturen aan info@wethoudersvereniging.nl, gericht aan de voorzitter mw. M. Hendrickx. Op 13 oktober van 13.00-16.00 in Tilburg vinden er gesprekken plaats met kandidaten. De benoeming van de nieuwe bestuursleden is tijdens de Wethoudersconferentie op 24 november aanstaande.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging, info@wethoudersvereniging.nl t.a.v. Jeroen van Gool of 06-23077736.

Logo whv placeholder