rechtspositie 408710918
rechtspositie 408710918

Rechtspositie

> jouw rechtspositie tíjdens het wethouderschap: lees hieronder verder
> jouw rechtspositie ná het wethouderschap: bezoek het APPAplein

 

Het openbaar bestuur kan niet functioneren zonder gekwalificeerde mensen voor de bestuurlijke functies. Er moeten voldoende waarborgen zijn om de stap naar een functie in het openbaar bestuur te nemen.

Mensen zetten daar opgebouwde perspectieven en zekerheden (zoals een vaste aanstelling, ontslagbescherming en uitkeringsrechten) voor opzij. Daarom is een goed vangnet bij aftreden voor politieke ambtsdragers van belang dat rekening houdt met de onzekerheden - het politieke risico - van het ambt.

Aan een bestuurlijke functie kan abrupt en ongewild een einde komen en herbenoeming in een politiek ambt is geen vanzelfsprekendheid. Daarmee is het vervullen van een politiek ambt van een geheel andere aard dan een gewone dienstbetrekking. Daar hoort dus ook een passende specifieke rechtspositie bij, die anders is dan de regelingen voor “gewone” werknemers. Zo gelden er voor ambtsdragers geen ontslagtoets door UWV of kantonrechter, opzegtermijnen, ontslagbescherming of de mogelijkheid om in onderling overleg of in cao’s tot aanvullende regelingen te komen.

De laatste jaren is er diverse malen ingegrepen in de rechtspositie van politieke ambtsdragers. De Wethoudersvereniging komt op voor een rechtvaardige rechtspositie voor wethouders. Het verder afkalven van de rechtspositie achten wij slecht voor het decentrale bestuur.

Wat doen we?