Wijzigingen rechtspositie wethouders

Sinds 1 januari 2019 geldt voor wethouders een nieuw rechtspositiebesluit. Alle rechtspositiebesluiten van politieke ambtsdragers (o.a. burgemeesters, wethouders en raadsleden) worden gebundeld in één rechtspositiebesluit.

Indexcijfers

Naast de bundeling zijn er ook inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de indexeringsbepalingen aangepast. In de oude situatie werden indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt voor het bepalen van de geldbedragen. Deze indexcijfers wijzigden geregeld. Daarom is er nu gekozen voor vaste cijfers gebaseerd op het voorgaande jaar. Voor het jaar 2019 zijn de vergoedingen nog een keer geïndexeerd op basis van de oude systematiek. De nieuwe indexatiemethode is ingegaan per 1 januari 2020.

Bezoldiging wethouders

Gelet op de diverse wijzigingen in de rechtspositie voor rijkspersoneel, zijn deze wijzigingen ook doorgevoerd voor wethouders. Dit leidt tot onderstaande bezoldigingstabel.

Klasse Inwonertal 1 juli 2018 1 juli 2019 1 juli 2020
1 Tot en met 8.000 € 4.809,66 € 4.905,85 € 5.003,97
2 8.001 - 14.000 € 5.450,88 € 5.559,90 € 5.671,10
3 14.001 - 24.000 € 6.097,10 € 6.249,53 € 6.374,52
4 24.001 - 40.000 € 6.524,95 € 6.688,07 € 6.821,83
5 40.001 - 60.000 € 7.168,96 € 7.312,34 € 7.458,59
6 60.001 - 100.000  € 7.811,85 € 7.968,09 € 8.127,45
7 100.001 - 150.000 € 8.532,03 € 8.702,67 € 8.876,72
8 150.001 - 375.000  € 9.037,89 € 9.218,65 € 9.403,02
9 375.001 en meer  € 10.254,47 € 10.459,56 € 10.668,75


Eenmalige uitkering

Overeenkomstig de eenmalige uitkering die rijksambtenaren ontvangen wordt voor wethouders ook een éénmalige uitkering toegekend. Wethouders die op 1 januari 2019 wethouder zijn, hebben hiermee aanspraak op een éénmalige bruto uitkering van € 450,-. De uitkering is naar rato van de door de gemeenteraad voor de wethouder vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

Onkostenvergoeding wethouders

Als gevolg van de wijziging van de indexcijfers wordt de onkostenvergoeding ook gewijzigd.  
De ambtstoelage is per 1 januari 2019 wordt verhoogd met 1,9%. Concreet betekend dit dat het bedrag verhoogd wordt naar € 362,56 (het was € 355,80).

Eindejaarsuitkering wethouders

Wethouders ontvangen een eindejaarsuitkering net zoals dat voor rijksambtenaren is geregeld, deze blijft ongewijzigd 8.3%.

Vergoeding vervanging wethouders

Een tijdelijk vervanger van de wethouder die verlof heeft tijdens zwangerschap en bevalling of ziekte, ontvangt per maand voor zijn of haar verzekering voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden het bij zijn of haar gemeentegrootte behorende bedrag. Tot op heden waren dit vaste bedragen waarop geen indexering werd toegepast. Momenteel volgt deze vergoeding de wijzigingen van de rechtspositie van rijkspersoneel.

Tegemoetkoming vervanging wethouders

Klasse Inwonertal tot 1 juli 2019 vanaf 1 juli 2019 vanaf 1 januari 2020
 1 Tot en met 8.000 € 262,00  € 267,24  € 272,58 
 2 8.001 - 14.000  € 303,00 € 309,06 € 315,24
 3 14.001 - 24.000 € 343,00  € 349,86 € 356,86
 4 24.001 - 40.000 € 369,00 € 376,38 € 383,91
 5 40.001 - 60.000 € 410,00 € 418,20 € 426,56
 6 60.001 - 100.000 € 450,00 € 459,00 € 468,18
 7 100.001 - 150.000  € 491,00 € 500,82 € 510,84 
 8 150.001 - 375.000  € 518,00 € 528,36 € 538,93
 9 375.001 en meer  € 590,00  € 601,80  € 613,84


In het nieuwe rechtspositiebesluit is bepaald dat wanneer de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijziging ondergaat, deze bedragen voor wethouders bij ministeriële regeling overeenkomstig worden gewijzigd.

Meer informatie hierover treft u aan in de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: https://www.politiekeambtsdragers.nl/ambt-in-praktijk/rechtspositie

VNG modelverordeningen

In navolging van dit nieuwe Rechtspositiebesluit heeft de VNG een modelverordening voor burgemeesters en wethouders opgesteld.